Pirkimo sąlygos

El. parduotuvės Avelessapnas.lt pirkimo taisyklės

Pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra skirtos el. parduotuvės www.avelessapnas.lt klientams, norintiems naudotis šia parduotuve. Paspausdami mygtuką "Užsakyti" Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.

I. Bendrosios nuostatos

1. Šios Taisyklės yra pirkimo - pardavimo sutartis (toliau – Sutartis), kuri yra sudaroma tarp Živilės Lukošūnaitės (toliau – Pardavėjas), veikiančios pagal Individualios veiklos pažymą Nr. 602713, ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi elektronine parduotuve www.avelessapnas.lt (toliau – Parduotuvė).

2. Prekės šios Sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.

3. Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje, naudodamasis Parduotuvės paslaugomis, užsisakydamas Prekes bei apmokėdamas už jas, įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas nėra registruojamas sistemoje.

4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Apie pakeitimus yra pranešama raštu Parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo dienos. Klientas, kuris naudojasi Parduotuvės paslaugomis (užsako prekes, jas apmoka ir kt.) po taisyklių pakeitimų paskelbimo, sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Jeigu Klientas nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis privalo nedelsdamas išsiregistruoti iš Parduotuvės sistemos.

5. Jeigu Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

6. Administratorius neatsako už tai, kad Parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ypatybių.

II. Kliento teisės ir pareigos

7. Klientas įsipareigoja registracijos metu pateikti teisingus asmeninius duomenis. Registracijos duomenys – tai Kliento vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, kuriuos būtina pateikti, norint užsisakyti prekes. Visa atsakomybė, kilusi iš šio reikalavimo nesilaikymo, tenka Klientui.

8. Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė registruodamasis Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Registracijos duomenų jiems pasikeitus. Klientui netinkamai vykdant šį savo įsipareigojimą ir tuo sukeliant nuostolių Pardavėjui, Klientas įsipareigoja juos atlyginti per Pardavėjo nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.

9. Klientas Parduotuvės sistemoje gali registruotis tik vieną kartą. Pamiršus prisijungimo duomenis reikia kreiptis į Pardavėją skiltyje „Kontaktai“ nurodytu el. pašto adresu. Pardavėjas įsipareigoja kaip galima greičiau atkurti prisijungimo duomenis.

10. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmeniniais duomenimis, prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, pranešdamas apie tai „Kontaktai“ skiltyje nurodytu el. pašto adresu.

11. Klientas turi teisę pateikti užsakymą Parduotuvėje kaip Svečias (t.y. nereikalinga registracija). Šiuo atveju Klientas turi pateikti tokius asmeninius duomenis – vardas, pavardė, el. pašto adresas, užsakymo pristatymo adresas, telefonas. Tokiam Klientui taikomos visi šių Taisyklių reikalavimai, kaip ir užsiregistravusiam Parduotuvės sistemoje Klientui.

12. Klientas įsipareigoja naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis tokiu būdu, kuris nesukelia pavojaus Parduotuvei ir (ar) jos paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ir (ar) neriboja kitų asmenų galimybės naudotis Parduotuvės paslaugomis.

13. Naudodamasis Parduotuve Klientas įsipareigoja paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

14. Klientas taip pat turi kitas teises ir įsipareigojimus, numatytus kituose šių Taisyklių punktuose.

III. Pardavėjo teisės ir pareigos

15. Pardavėjas turi teisę, nepranešęs Klientui, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, informaciją apie prekes (prekių sąrašą, aprašymus, kainas), prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas.

16. Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą.

17. Pardavėjas turi teisę daryti nuolaidas atskiroms prekėms ar jų grupėms, o taip pat nuolatiniams klientams.

18. Pardavėjas įsipareigoja sąžiningai ir nedelsdamas įvykdyti užsakymus, suteikti Klientui informacija apie Prekes bei kitas Parduotuvės paslaugas.

19. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų reikalavimų numatytų šiose Taisyklėse.

IV. Privatumo politika

20. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento duomenų apsaugą LR įstatymų nustatyta tvarka.

21. Klientas suteikia teisę Pardavėjui tvarkyti Kliento asmeninius duomenis šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais. Pardvėjas turi teisę naudoti Kliento asmens duomenis tik Kliento indentifikavimui užsakant prekes bei užsakytų prekių pristatymui.

22. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai šią informaciją būtina pateikti norint įvykdyti Kliento užsakymą (pvz., prekių tiekimas, pristatymas ir kt.). Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, jei to reikalauja kompetetinga LR Valstybės institucija įstatymų numatytais atvejais ir tvarka, arba Kliento rašytiniu sutikimu.

23. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti trečiajai šaliai. Jei nesilaikoma šios taisyklės, visa atsakomybė tenka Klientui. Klientas, sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją. Pardavėjas, atsižvelgdams į Kliento pranešimą, įsipareigoja nedelsiant užblokuoti Kliento prisijungimą arba pakeičia prisijungimo duomenis ir apie tai informuoja Klientą.

V. Prekių užsakymas ir apmokėjimas

24. Klientas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

25. Klientas turi teisę pateikti užsakymą Pardavėjo nurodytu el. paštu arba telefonu bei išsirinkti prekes, atvykęs pas Pardavėją.

26. Šalys susitaria šios sutarties tikslams Parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą laikyti prekių katalogu. Prekių viešas pateikimas Parduotuvėje nelaikomas viešąja oferta ir neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

27. Pardavėjas, gavęs Kliento užsakymą, išsiunčia Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Kliento užsakymas yra gautas. Nuo šio momento Klientas įsipareigoja priimti pristatytas Parduotuvėje užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą. Pirkimo - pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Klientui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu.

28. Klientas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių apmokėjimo būdų:
28.1. išankstinis apmokėjimas banko pavedimu;
28.2. grynais, kai prekės yra atsiimamos asmeniškai Pardavėjo nurodytu adresu.

30. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik tada, kai Klientas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Klientas pasirinkęs išankstinio apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už prekes bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Klientui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo - pardavimo sutartis nutrūksta, o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekių Klientui.

30. Į Prekės kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.

VI. Prekių pristatymas

31. Klientas, užsakydamas prekes, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų:
31.1. pristatymas, naudojantis AB „Lietuvos paštas“ paslaugomis;
31.2. prekių atsiėmimas asmeniškai.

32. Klientui, pasirinkusiam prekių pristatymą per Lietuvos paštą, Pardavėjas įsipareigoja prekes išsiųsti registruotu siuntimu per 1-3 dienas nuo apmokėjimo gavimo dienos.

33. Kliento užsakytos prekės yra išsiunčiamos paštu užsakyme nurodytu adresu.

34. Jeigu Klientas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Klientui yra neįmanomas dėl to, kad Klientas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Klientas privalo atlyginti bet kokius Administratoriaus nuostolius susijusius su pirkimo - pardavimo sutarties vykdymu.

35. Pardavėjas neatsako už Kliento užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

36. Klientas, pasirinkęs asmeninio atsiėmimo būdą, privalo iš anksto suderinti su Pardavėju atvykimo vietą ir laiką.

37. Jeigu Klientas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Administratorius įgyja teisę atsisakyti pristatyti Kliento užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo - pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Kliento sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

38. Klientams, perkantiems ne mažiau kaip už 100 (šimtą) litų vieno užsakymo metu, pristatymas nemokamas.

VII. Prekių grąžinimas

39. Prekių grąžinimas vyksta remiantis 2012 m. kovo 15 d. LR Ūkio ministro įsakymu „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

40. Jeigu prekė yra netinkamos kokybės, ją galima grąžinti per 7 dienas. Grąžinant prekes privaloma pateikti raštišką prašymą, kuriame nurodomi prekės trūkumai bei sąskaitą faktūrą už prekes. Pardavėjas įsipareigoja per 14 dienų grąžinti visą pirkinio sumą bei apmokėti prekių grąžinimo (siuntimo) išlaidas.

41. Jeigu Klientui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Klientas, atvykęs pas Pardavėją per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos, turi teisę prekę pasikeisti analogiška (jei prekė nebuvo naudota ir nepažeistas įpakavimas). Jei Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis įsipareigoja grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Siuntimo išlaidos nebus grąžinamos.

VIII. Šalių atsakomybė, ginčams taikytina teisė bei teismingumas

42. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

43. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais (dėl paprasto neatsargumo – tiesioginius nuostolius, o dėl tyčios ar didelio neatsargumo – tiesioginius bei netiesioginius nuostolius).

45. Visi ginčai, kylantis tarp Kliento ir Pardavėjo sprendžiami derybomis. Jeigu nesusitariama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.